Trwają obecnie prace nad zmianami w prawie konsumenckim i e-commerce, które są wynikiem implementacji trzech unijnych dyrektyw: Dyrektywy Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta), Dyrektywy Cyfrowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych) oraz Dyrektywy Towarowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylająca dyrektywę 1999/44/WE). Przewidywany jest zaledwie 14-dniowy okres na ich wprowadzanie. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej omawianym zmianom, aby być przygotowanym na dostosowanie swojej działalności do nowych regulacji.

Zmiany dotyczyć będą m.in. regulacji związanych z rękojmią konsumencką i gwarancją, a także niezgodnością towaru z umową. Przede wszystkim przepisy unijne zmieniają uprawnienia konsumentów wynikających z rękojmi. Po wprowadzeniu zmian, konsumenci, w przypadku niezgodności towaru z umową, będą mogli żądać wyłącznie naprawy lub wymiany towaru. Wydłużony zostanie również okres domniemania niezgodności towaru z umową do dwóch lat liczonych od dnia wydania rzeczy. Nowe regulacje dookreślają również pojęcie niezgodności towaru z umową poprzez wprowadzenie kryteriów służących ocenie, czy dany towar można uznać za niezgodny z umową. 

Ważną ze zmian, jaką wprowadzają nowe przepisy, jest również uregulowanie zasad zawierania umów o dostarczanie usług lub treści cyfrowych. Przede wszystkim ustanowione zostaną reguły odpowiedzialności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów zawierających elementy cyfrowe (np. e-booki). Sprzedawca także i w tym przypadku odpowiadać będzie za niezgodność z umową treści lub usługi cyfrowej związanej z towarem.

Ponadto uregulowane zostaną zasady przeprowadzania przez przedsiębiorców akcji promocyjnych i wyprzedaży. Przedsiębiorcy zobowiązani będą oznaczać wcześniejszą cenę towaru objętego promocją, tj. jego najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Z obowiązkiem informacyjnym w zakresie określania ceny towarów bądź usług łączy się również kolejny obowiązek, jaki ma być nałożony na przedsiębiorców, tj. obowiązek informowania konsumentów o indywidualnym dostosowaniu ceny, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeśli przedsiębiorca takie rozwiązanie stosuje. Chodzi tu o sytuacje, w których przedsiębiorcy, na podstawie odpowiednich algorytmów, dostosowują ceny oferowanych towarów czy usług do poszczególnych kategorii konsumentów.

Zupełną nowością wprowadzoną omawianymi przepisami będzie uregulowanie płatności danymi osobowymi. Regulacje te zostaną umieszczone w ustawie o prawach konsumenta. Są to sytuacje, w których konsument w zamian za otrzymanie określonego towaru (np. darmowego zapisu na webinar, czy też darmowego e-booka) płaci nie pieniędzmi – a zgodą marketingową, np. zgodą na zapisanie na newsletter.

Projektowane zmiany obejmują swoim zakresem również internetowe platformy handlowe, tj. serwisy internetowe, na których gromadzone są różnorodne sklepy internetowe, a zakup danego towaru bądź usługi następuje bezpośrednio u danego sprzedawcy. Nowe przepisy wprowadziły definicję pojęcia internetowych platform handlowych, a także uregulowały obowiązki podmiotów prowadzących takie serwisy. Jednym z obowiązków nałożonych na dostawców platform internetowych jest obowiązek informowania konsumentów o tym, czy dany sprzedawca jest przedsiębiorcą czy osobą prywatną. Ma to bowiem istotne znaczenie dla możliwości korzystania przez dokonującego zakupu konsumenta z uprawnień z zakresu rękojmi i gwarancji.

W związku z powyższymi zmianami przedsiębiorcy zmuszeni będą do dokonania audytu procesu zakupowego oraz wprowadzenia zmian w regulaminach sklepu internetowego, udostępnianych formularzach reklamacyjnych, czy też zapisach udostępnionych na stronie internetowej. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy radcy prawnego. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej.

 


Radca prawny Agnieszka Krzewicka