Kolejną ze zmian, jaka nas czeka od 01.01.2023 r. (ustawa zmieniająca została już podpisana przez Prezydenta) i którą chcielibyśmy omówić jest regulacja związana z rękojmią konsumencką i gwarancją, a także niezgodnością towaru z umową. Zmiany te zostaną wprowadzone w związku z implementacją Dyrektywy Towarowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylająca dyrektywę 1999/44/WE).

Przede wszystkim pragniemy zwrócić uwagę, że nowe przepisy dotyczące rękojmi i niezgodności towaru z umową zostaną umieszczone w ustawie o prawach konsumenta.

Nowe regulacje dookreślają również pojęcie niezgodności towaru z umową poprzez wprowadzenie kryteriów służących ocenie, czy dany towar można uznać za niezgodny z umową. 

Przepisy unijne zmieniają uprawnienia konsumentów wynikające z rękojmi. Po wprowadzeniu zmian, konsumenci, w przypadku niezgodności towaru z umową, będą mogli żądać w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany towaru. Dopiero wówczas, gdy niemożliwe będzie spełnienie powyższych żądań lub ich spełnienie byłoby nadmiernie kosztowne, konsument będzie mógł żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Kolejną ze zmian wprowadzoną omawianą regulacją jest wydłużenie okresu domniemania niezgodności towaru z umową do dwóch lat liczonych od dnia wydania rzeczy. Termin ten został zatem wydłużony o rok, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wprowadzeniem zmian termin ten wynosił  1 rok. 

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca, w przypadku uznania reklamacji, zobowiązany będzie dokonać naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie, a gdy roszczenie konsumenta obejmować będzie obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od chwili zwrotu towaru. Koszt przesyłki reklamowanego towaru obciążać będzie sprzedawcę.

W związku z powyżej opisanymi zmianami konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w regulaminach sklepów internetowych, które zawierają postanowienia dotyczące procedury składania reklamacji i zgłaszania wad towaru. Jeśli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika i przeprowadzić audyt regulaminu swojego sklepu internetowego oraz pozostałej dokumentacji, pod kątem dostosowania ich do nadchodzących zmian, zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii radców prawnych przygotowanej dla przedsiębiorców prowadzących sklepy i serwisy internetowe. Jesteśmy z Wrocławia, ale realizujemy projekty dla Klientów z całej Polski.