Wyrokiem z dnia 4.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Opolu (sygn. akt II Ca 474/22) oddalił w całości apelację banku i utrzymał w mocy korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt IX C 1989/19), w którym na rzecz naszego Klienta została zasądzona kwota 57.985,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF. Bank został też obciążony w całości kosztami postępowania.

W ocenie Sądu Odwoławczego żaden z podniesionych przez bank zarzutów apelacyjnych nie jest w stanie podważyć konkluzji Sądu Rejonowego wyprowadzonej z regulacji art. 385(1) § 1 i 2 k.c. oraz art. 58 § 1 k.c. - że z uwagi na bezskuteczność abuzywnych klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie kredytowej oraz z uwagi na brak możliwości wypełnienia luk w umowie powstałych po ich eliminacji - umowa kredytu hipotecznego jest nieważna.

Sądy obu instancji potwierdziły zatem, że zawarta przez naszego Klienta umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF jest nieważna, gdyż zawarte w umowie klauzule były nieuczciwe. Na tej podstawie Sąd Rejonowy zasądził kwotę różnicy między uiszczonymi przez naszego Klienta ratami kredytu a kwotą wypłaconego kapitału. 

Nasza Kancelaria specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw frankowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Naszą ofertę wyróżnia indywidualne podejście do każdej sprawy i bezpośredni kontakt Klienta z prowadzącym jego sprawę radcą prawnym. Zachęcamy do wysłania umowy kredytowej celem bezpłatnej analizy i wyceny kosztów prowadzenia sprawy.