Wielu przedsiębiorców, aby zdobyć jak największe grono klientów, podejmuje różne działania marketingowe. Jednym z najprostszych takich działań jest stworzenie odpowiedniej nazwy wyróżniającej firmę, czy też logo firmy. Niestety, w związku jednak z konkurencyjnością gospodarki, niejednokrotnie dochodzi do naruszeń i używania czy też podrabiania nazw firm konkurentów. Przewidziane regulacje, chociażby ustawa o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji, czy też uregulowane w kodeksie cywilnym prawo do firmy nie gwarantuje skutecznej ochrony marki. Dlatego najlepszym sposobem na zapewnienie jak najwyższej bezkonkurencyjności swojego biznesu jest zarejestrowanie swojego logo czy nazwy jako znaku towarowego. Takie rozwiązanie uniemożliwia innym posługiwanie się wybranym oznaczeniem swojej działalności.

 

Zgłoszenie znaku towarowego daje bowiem prawo do wyłącznego korzystania z zarejestrowanego oznaczenia. Ochrona taka stanowi zabezpieczenie przed kradzieżą marki prowadzonej działalności. W przypadku, gdy posiadamy zarejestrowany znak towarowy uzyskujemy 10-letni okres, w którym nikt inny nie może posługiwać się naszym oznaczeniem. Oczywiście okres ten może ulec przedłużeniu.

 

Taka ochrona może obejmować swoim zasięgiem terytorium Polski, terytorium Unii Europejskiej, albo też terytorium innych państw świata. Od tego, na jaki zasięg terytorialny się zdecydujemy, uzależniony będzie sposób rejestracji znaku. W przypadku, gdy nasza działalność nakierowana jest jedynie na terytorium Polski wystarczy rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Jeśli jednak prowadzimy działalność w innych państwach, czy też prowadzimy działalność internetową i chcemy być rozpoznawalnym w całej Unii Europejskiej warto będzie wybrać rejestrację znaku towarowego europejskiego. Możemy również skorzystać z międzynarodowej procedury rejestracji znaku towarowego i zgłosić znak w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Wówczas ochrona znaku będzie obejmować również te państwa, które nie należą do Unii Europejskiej.

 

W przypadku wyboru procedury krajowej, zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Możemy dokonać tego papierowo albo elektronicznie, korzystając z podania dostępnego na stronie Urzędu. Zgłoszenie podlega opłacie, której wysokość uzależniona jest od sposobu zgłoszenia oraz od ilości klas towarów i usług, dla których znak ma być zastrzeżony. Podstawowa opłata za zgłoszenie w jednej klasie towarowej wynosi 450 zł w przypadku zgłoszenia papierowego i 400 zł w przypadku zgłoszenia elektronicznego. Dokładna tabela opłat uregulowana została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623). W przypadku kompletnego zgłoszenia i braku przeszkód do rejestracji znaku, Urząd Patentowy publikuje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego i osoby trzecie w terminie 3 miesięcy od daty publikacji mogą złożyć sprzeciw wobec zgłoszenia. W przypadku braku sprzeciwu lub w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu Urząd wydaje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego. Decyzja zostaje ogłoszona w Wiadomościach Urzędu Patentowego, a Urząd wydaje świadectwo ochronne znaku towarowego.

 

Jeśli ochrona naszego znaku towarowego ma obejmować terytorium Unii Europejskiej powinniśmy zarejestrować europejski znak towarowy. Znak ten zapewnia ochronę zarejestrowanego oznaczenia we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W takim przypadku zgłoszenia dokonujemy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (dalej: EUIPO)  – podobnie jak w przypadku procedury krajowej – elektronicznie (za pośrednictwem strony Urzędu) lub pisemnie (wysyłając wypełnione zgłoszenie na adres urzędu). Opłaty za rejestrację europejskiego znaku towarowego są znacznie droższe niż w przypadku znaku krajowego: podstawowa opłata za zgłoszenie w jednej klasie towarowej wynosi 1000 EUR w przypadku zgłoszenia papierowego i 850 EUR w przypadku zgłoszenia elektronicznego. Opłata za drugą klasę towarów i usług wynosi 50 EUR, a każda kolejna 150 EUR. Zgłoszenia można dokonać w trybie przyspieszonym (fast track) lub w zwykłym trybie. Jeśli towary i usługi, do których nasz znak ma zostać zastrzeżony, wybierzemy z baz klas zaakceptowanych już przez  EUIPO, nasz wniosek będzie mógł być rozpoznany w trybie przyspieszonym. Wówczas procedura rejestracji znaku będzie krótsza o ok. 2 miesiące. Jeśli jednak zdecydujemy się na własne oznaczenia towarów i usług, z którymi nasz znak ma być powiązany, albo jeśli chcemy zgłosić wspólny znak towarowy, albo dostarczyć elementy znaku w dwóch językach zgłoszenia, wówczas musimy dokonać zgłoszenia w trybie zwykłym. Zgłoszenie jest analizowane przez pracowników EUIPO, a w przypadku braku zastrzeżeń znak jest publikowany w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. W terminie 3 miesięcy od dnia publikacji osoby trzecie mogą zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia. Po rozpatrzeniu sprzeciwu albo w przypadku jego braku znak jest rejestrowany i możliwe jest pobranie certyfikatu rejestracji.

W przypadku, gdy chcemy uzyskać ochronę naszego oznaczenia poza granicami Unii Europejskiej, rejestracji znaku towarowego musimy dokonać w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (dalej: WIPO). Procedura międzynarodowa umożliwia uzyskanie ochrony oznaczenia bez konieczności składania osobnych wniosków w każdym państwie, w którym chcemy mieć zagwarantowaną ochronę znaku towarowego. Obecnie możliwe jest uzyskanie ochrony aż w 113 państwach należących do tzw. Systemu Madryckiego. Aby skorzystać jednak z tej procedury musimy posiadać znak towarowy zarejestrowany w krajowym urzędzie patentowym (urzędzie kraju pochodzenia). Wniosek o rejestrację znaku międzynarodowego składany jest za pośrednictwem tego urzędu i powinien zawierać informację o krajach, w których nasz znak ma być chroniony. Wysokość opłaty za rejestrację międzynarodowego znaku towarowego uzależniona jest od tego, czy znak jest kolorowy czy czarno-biały, ilości klas, dla których znak ma być zastrzeżony oraz ilości państw, w których chcemy uzyskać ochronę. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku w maksymalnie trzech klasach, za znak czarno-biały wynosi 653 CHF, a za znak kolorowy 903 CHF. Za każdą klasę powyżej trzech opłata wynosi 100 CHF, a za każde wskazane państwo również 100 CHF. Po przekazaniu zgłoszenia do WIPO badana jest prawidłowość wniosku oraz wskazanych danych, a w przypadku braku zastrzeżeń znak jest rejestrowany w Rejestrze Międzynarodowym i publikowany w Biuletynie Międzynarodowym. Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o rejestracji urzędów wskazanych państw, w których wniosek jest rozpatrywany według prawa danego kraju. Po rozpatrzeniu wniosku informacja przekazywana jest do WIPO, który decyzję przekazuje wnioskodawcy.

 

Niezależnie od tego, którą procedurę wybierzemy, musimy pamiętać o tym, że w przypadku rejestracji znaku towarowego działa zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Wybrane oznaczenie firmy nie może być tożsame lub podobne do oznaczenia, które zostało już zarejestrowane. Przed dokonaniem rejestracji konieczna jest zatem weryfikacja, czy w obrocie gospodarczym nie funkcjonuje już znak towarowy, który planujemy zarejestrować. W przypadku europejskiego znaku towarowego takiego sprawdzenia możemy dokonać w wyszukiwarce eSearch plus oraz TMview.

Ponadto, niezależnie od procedury, w zgłoszeniu rejestracyjnym musimy wskazać klasę towarów i usług, dla których nasz znak ma być zastrzeżony. Najlepiej dokonać tego poprzez wybór odpowiednich towarów i usług, zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług (klasyfikacją nicejską), korzystając z narzędzia TMclass.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie rejestracji znaku towarowego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną we Wrocławiu.