Jako znak towarowy można zarejestrować każde oznaczenie, które pozwala na rozróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług drugiego przedsiębiorcy.  Jednak, aby znak towarowy mógł być zarejestrowany, konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

1.      znak musi pozwolić odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego przedsiębiorstwa,

2.      znak musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby móc ustalić jednoznacznie i dokładnie przedmiot udzielonej ochrony.

Co to oznacza w praktyce?

 Przede wszystkim znak towarowy nie może być tożsamy, ani też podobny do znaku towarowego zastrzeżonego dla tej samej kategorii towarów i usług innego przedsiębiorcy. Dlatego tak ważne jest dokonanie przed rejestracją znaku towarowego weryfikacji, czy w obrocie gospodarczym nie funkcjonuje już znak towarowy, który planujemy zarejestrować.

 Ponadto znak towarowy nie może składać się jedynie z oznaczeń wskazujących lub opisujących towary lub usługi, dla których znak ma być zastrzeżony, w szczególności ich rodzaj, źródło pochodzenia, skład, przydatność, jakość, ilość. Podobnie będzie w przypadku znaków graficznych – znak taki nie może składać się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, która wynika z charakteru samego towaru i jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub znacznie zwiększa wartość towaru. Uzasadnione jest to tym, że taki znak nie pozwalałby na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od podobnych towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Przykładowo: producent mebli nie mógłby zastrzec słownego znaku „meble drewniane”.

              Znak towarowy nie może też zawierać wyłącznie elementów funkcjonujących w języku potocznym lub używanych w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Ponadto          

             Znak towarowy nie może też zawierać elementów o wysokiej wartości symbolicznej. Są to takie elementy, które mają charakter religijny, patriotyczny lub kulturowy, a ich używanie może obrazić uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Ponadto znak towarowy nie może zawierać także symboli narodowych (zarówno Polski, jak i państw obcych), takich jak godło, barwy narodowe lub hymn, czy też powszechnie używanych odznaczeń i oznak.

            Kolejnym ograniczeniem w zakresie wyboru znaku, jaki chcemy zarejestrować jest to, że znak ten nie może zawierać urzędowo uznanych i stosowanych oznaczeń, w szczególności takich jak znak bezpieczeństwa, znak jakości. Rejestracja takiego znaku mogłaby wprowadzać osoby korzystające z takiego znaku w błąd (chyba, że podmiot rejestrujący taki znak wykaże, że jest uprawnionych do stosowania takiego oznaczenia).

            Znakiem towarowym nie może być też takie oznaczenie, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru, jakości czy też pochodzenia geograficznego towaru lub usługi.

            Znak towarowy nie może również zawierać elementów, które stanowiłyby nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z pierwszeństwem w Polsce lub Unii Europejskie albo w innym państwie, z którym Polska posiada podpisaną umowę międzynarodową, przewidującą ochronę praw do odmiany roślin danego gatunku lub gatunków spokrewnionych.

Mając na uwadze powyższe kryteria przed rejestracją znaku towarowego warto dokonać weryfikacji wybranego oznaczenia, tak aby jego rejestracja przebiegła skutecznie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie rejestracji znaku towarowego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną.