W poprzednim artykule wspominaliśmy, o tym, że trwają prace legislacyjne nad implementacją trzech dyrektyw unijnych mających wpływ na działalność podmiotów z zakresu e-commerce. Już wiemy, że częściowo zmiany wejdą w życie najprawdoodobniej 01.01.2023 r. Jedną ze zmian, na którą chcemy dziś zwrócić uwagę są regulacje związane z przeprowadzaniem promocji i obniżaniem cen. Nowe regulacje nakładają na sprzedawców stosujących obniżkę ceny obowiązek informowania konsumentów o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Jeśli przedmiotem obniżki są towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności, sprzedający, obok informacji o obniżonej cenie, obowiązany jest umieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.  Informację taką należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru.

Należy zwrócić uwagę, na to, że powyższy obowiązek dotyczy również informacji umieszczanych w reklamie, jeśli ta zawiera informację o cenie.

Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego może być uznane za praktykę handlową wprowadzającą w błąd i może skutkować nałożeniem przez Prezesa UOKIK kary finansowej w wysokości do 10% przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy. Ponadto, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej  uprawniony będzie do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 20.000 zł.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika i przygotować się na nadchodzące zmiany – zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii radców prawnych przygotowanej dla przedsiębiorców prowadzących sklepy i serwisy internetowe. Jesteśmy z Wrocławia, ale realizujemy projekty dla klientów z całej Polski.

Radca prawny Agnieszka Krzewicka

Trwają obecnie prace nad zmianami w prawie konsumenckim i e-commerce, które są wynikiem implementacji trzech unijnych dyrektyw: Dyrektywy Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta), Dyrektywy Cyfrowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych) oraz Dyrektywy Towarowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylająca dyrektywę 1999/44/WE). Przewidywany jest zaledwie 14-dniowy okres na ich wprowadzanie. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej omawianym zmianom, aby być przygotowanym na dostosowanie swojej działalności do nowych regulacji.

Zmiany dotyczyć będą m.in. regulacji związanych z rękojmią konsumencką i gwarancją, a także niezgodnością towaru z umową. Przede wszystkim przepisy unijne zmieniają uprawnienia konsumentów wynikających z rękojmi. Po wprowadzeniu zmian, konsumenci, w przypadku niezgodności towaru z umową, będą mogli żądać wyłącznie naprawy lub wymiany towaru. Wydłużony zostanie również okres domniemania niezgodności towaru z umową do dwóch lat liczonych od dnia wydania rzeczy. Nowe regulacje dookreślają również pojęcie niezgodności towaru z umową poprzez wprowadzenie kryteriów służących ocenie, czy dany towar można uznać za niezgodny z umową. 

Ważną ze zmian, jaką wprowadzają nowe przepisy, jest również uregulowanie zasad zawierania umów o dostarczanie usług lub treści cyfrowych. Przede wszystkim ustanowione zostaną reguły odpowiedzialności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów zawierających elementy cyfrowe (np. e-booki). Sprzedawca także i w tym przypadku odpowiadać będzie za niezgodność z umową treści lub usługi cyfrowej związanej z towarem.

Ponadto uregulowane zostaną zasady przeprowadzania przez przedsiębiorców akcji promocyjnych i wyprzedaży. Przedsiębiorcy zobowiązani będą oznaczać wcześniejszą cenę towaru objętego promocją, tj. jego najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Z obowiązkiem informacyjnym w zakresie określania ceny towarów bądź usług łączy się również kolejny obowiązek, jaki ma być nałożony na przedsiębiorców, tj. obowiązek informowania konsumentów o indywidualnym dostosowaniu ceny, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeśli przedsiębiorca takie rozwiązanie stosuje. Chodzi tu o sytuacje, w których przedsiębiorcy, na podstawie odpowiednich algorytmów, dostosowują ceny oferowanych towarów czy usług do poszczególnych kategorii konsumentów.

Zupełną nowością wprowadzoną omawianymi przepisami będzie uregulowanie płatności danymi osobowymi. Regulacje te zostaną umieszczone w ustawie o prawach konsumenta. Są to sytuacje, w których konsument w zamian za otrzymanie określonego towaru (np. darmowego zapisu na webinar, czy też darmowego e-booka) płaci nie pieniędzmi – a zgodą marketingową, np. zgodą na zapisanie na newsletter.

Projektowane zmiany obejmują swoim zakresem również internetowe platformy handlowe, tj. serwisy internetowe, na których gromadzone są różnorodne sklepy internetowe, a zakup danego towaru bądź usługi następuje bezpośrednio u danego sprzedawcy. Nowe przepisy wprowadziły definicję pojęcia internetowych platform handlowych, a także uregulowały obowiązki podmiotów prowadzących takie serwisy. Jednym z obowiązków nałożonych na dostawców platform internetowych jest obowiązek informowania konsumentów o tym, czy dany sprzedawca jest przedsiębiorcą czy osobą prywatną. Ma to bowiem istotne znaczenie dla możliwości korzystania przez dokonującego zakupu konsumenta z uprawnień z zakresu rękojmi i gwarancji.

W związku z powyższymi zmianami przedsiębiorcy zmuszeni będą do dokonania audytu procesu zakupowego oraz wprowadzenia zmian w regulaminach sklepu internetowego, udostępnianych formularzach reklamacyjnych, czy też zapisach udostępnionych na stronie internetowej. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy radcy prawnego. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej.

 


Radca prawny Agnieszka Krzewicka

W numerze 13/2022 Monitora Prawniczego wydawanego przez Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Krzewickiego pt. Korzyść z tytułu zwrotu przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 709(15) KC. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym pod linkiem: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/korzysc-ztytulu-zwrotu-przedmiotu-leasingu-wrozumieniu-art709sup15supkc/

Umowa leasingu jest powszechnie zawieraną umową wśród przedsiębiorców, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie na nabycie przedmiotów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Sposób  rozliczenia umowy w przypadku jej rozwiązania z powodu zaległości w płatności rat leasingowych budzi szereg wątpliwości, które zostały szczegółowo omówione w artykule. 

Przy okazji zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usług prawnych dla przedsiębiorców.

 

 

 

Wiele osób jest przekonanych, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda taka rzeczywiście została wymieniona jako pierwsza z podstaw przetwarzania danych osobowych w art. 6 ust. 1 RODO. Nie oznacza to jednak, że ta podstawa jest najważniejsza czy pierwsza w hierarchii. Przeciwnie, zgody wymagamy tylko wówczas, gdy nie znajdujemy innej podstawy z art. 6 RODO. Podstawą taką może być m.in. prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1lit. f RODO.

Bardzo wielu przedsiębiorców zadaje sobie w kontekście RODO pytanie:  czy mnie to dotyczy? Niestety wielu z nich zakłada, że nowa regulacja ich nie dotyczy, gdyż nie przetwarzają danych osobowych. Wiele osób nadal błędnie utożsamia dane osobowe wyłącznie z takimi danymi jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy PESEL. Tymczasem definicja danych osobowych jest dużo szersza.