Wyrokiem z dnia 4.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Opolu (sygn. akt II Ca 474/22) oddalił w całości apelację banku i utrzymał w mocy korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 2.03.2022 r. (sygn. akt IX C 1989/19), w którym na rzecz naszego Klienta została zasądzona kwota 57.985,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF. Bank został też obciążony w całości kosztami postępowania.

W ocenie Sądu Odwoławczego żaden z podniesionych przez bank zarzutów apelacyjnych nie jest w stanie podważyć konkluzji Sądu Rejonowego wyprowadzonej z regulacji art. 385(1) § 1 i 2 k.c. oraz art. 58 § 1 k.c. - że z uwagi na bezskuteczność abuzywnych klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie kredytowej oraz z uwagi na brak możliwości wypełnienia luk w umowie powstałych po ich eliminacji - umowa kredytu hipotecznego jest nieważna.

Sądy obu instancji potwierdziły zatem, że zawarta przez naszego Klienta umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF jest nieważna, gdyż zawarte w umowie klauzule były nieuczciwe. Na tej podstawie Sąd Rejonowy zasądził kwotę różnicy między uiszczonymi przez naszego Klienta ratami kredytu a kwotą wypłaconego kapitału. 

Nasza Kancelaria specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw frankowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Naszą ofertę wyróżnia indywidualne podejście do każdej sprawy i bezpośredni kontakt Klienta z prowadzącym jego sprawę radcą prawnym. Zachęcamy do wysłania umowy kredytowej celem bezpłatnej analizy i wyceny kosztów prowadzenia sprawy.

Kolejną ze zmian, jaka nas czeka od 01.01.2023 r. (ustawa zmieniająca została już podpisana przez Prezydenta) i którą chcielibyśmy omówić jest regulacja związana z rękojmią konsumencką i gwarancją, a także niezgodnością towaru z umową. Zmiany te zostaną wprowadzone w związku z implementacją Dyrektywy Towarowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylająca dyrektywę 1999/44/WE).

Przede wszystkim pragniemy zwrócić uwagę, że nowe przepisy dotyczące rękojmi i niezgodności towaru z umową zostaną umieszczone w ustawie o prawach konsumenta.

Nowe regulacje dookreślają również pojęcie niezgodności towaru z umową poprzez wprowadzenie kryteriów służących ocenie, czy dany towar można uznać za niezgodny z umową. 

Przepisy unijne zmieniają uprawnienia konsumentów wynikające z rękojmi. Po wprowadzeniu zmian, konsumenci, w przypadku niezgodności towaru z umową, będą mogli żądać w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany towaru. Dopiero wówczas, gdy niemożliwe będzie spełnienie powyższych żądań lub ich spełnienie byłoby nadmiernie kosztowne, konsument będzie mógł żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Kolejną ze zmian wprowadzoną omawianą regulacją jest wydłużenie okresu domniemania niezgodności towaru z umową do dwóch lat liczonych od dnia wydania rzeczy. Termin ten został zatem wydłużony o rok, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wprowadzeniem zmian termin ten wynosił  1 rok. 

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca, w przypadku uznania reklamacji, zobowiązany będzie dokonać naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie, a gdy roszczenie konsumenta obejmować będzie obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od chwili zwrotu towaru. Koszt przesyłki reklamowanego towaru obciążać będzie sprzedawcę.

W związku z powyżej opisanymi zmianami konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w regulaminach sklepów internetowych, które zawierają postanowienia dotyczące procedury składania reklamacji i zgłaszania wad towaru. Jeśli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika i przeprowadzić audyt regulaminu swojego sklepu internetowego oraz pozostałej dokumentacji, pod kątem dostosowania ich do nadchodzących zmian, zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii radców prawnych przygotowanej dla przedsiębiorców prowadzących sklepy i serwisy internetowe. Jesteśmy z Wrocławia, ale realizujemy projekty dla Klientów z całej Polski.

W poprzednim artykule wspominaliśmy, o tym, że trwają prace legislacyjne nad implementacją trzech dyrektyw unijnych mających wpływ na działalność podmiotów z zakresu e-commerce. Już wiemy, że częściowo zmiany wejdą w życie najprawdoodobniej 01.01.2023 r. Jedną ze zmian, na którą chcemy dziś zwrócić uwagę są regulacje związane z przeprowadzaniem promocji i obniżaniem cen. Nowe regulacje nakładają na sprzedawców stosujących obniżkę ceny obowiązek informowania konsumentów o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Jeśli przedmiotem obniżki są towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności, sprzedający, obok informacji o obniżonej cenie, obowiązany jest umieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.  Informację taką należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru.

Należy zwrócić uwagę, na to, że powyższy obowiązek dotyczy również informacji umieszczanych w reklamie, jeśli ta zawiera informację o cenie.

Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego może być uznane za praktykę handlową wprowadzającą w błąd i może skutkować nałożeniem przez Prezesa UOKIK kary finansowej w wysokości do 10% przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy. Ponadto, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej  uprawniony będzie do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 20.000 zł.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika i przygotować się na nadchodzące zmiany – zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii radców prawnych przygotowanej dla przedsiębiorców prowadzących sklepy i serwisy internetowe. Jesteśmy z Wrocławia, ale realizujemy projekty dla klientów z całej Polski.

Radca prawny Agnieszka Krzewicka

Trwają obecnie prace nad zmianami w prawie konsumenckim i e-commerce, które są wynikiem implementacji trzech unijnych dyrektyw: Dyrektywy Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta), Dyrektywy Cyfrowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych) oraz Dyrektywy Towarowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylająca dyrektywę 1999/44/WE). Przewidywany jest zaledwie 14-dniowy okres na ich wprowadzanie. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej omawianym zmianom, aby być przygotowanym na dostosowanie swojej działalności do nowych regulacji.

Zmiany dotyczyć będą m.in. regulacji związanych z rękojmią konsumencką i gwarancją, a także niezgodnością towaru z umową. Przede wszystkim przepisy unijne zmieniają uprawnienia konsumentów wynikających z rękojmi. Po wprowadzeniu zmian, konsumenci, w przypadku niezgodności towaru z umową, będą mogli żądać wyłącznie naprawy lub wymiany towaru. Wydłużony zostanie również okres domniemania niezgodności towaru z umową do dwóch lat liczonych od dnia wydania rzeczy. Nowe regulacje dookreślają również pojęcie niezgodności towaru z umową poprzez wprowadzenie kryteriów służących ocenie, czy dany towar można uznać za niezgodny z umową. 

Ważną ze zmian, jaką wprowadzają nowe przepisy, jest również uregulowanie zasad zawierania umów o dostarczanie usług lub treści cyfrowych. Przede wszystkim ustanowione zostaną reguły odpowiedzialności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów zawierających elementy cyfrowe (np. e-booki). Sprzedawca także i w tym przypadku odpowiadać będzie za niezgodność z umową treści lub usługi cyfrowej związanej z towarem.

Ponadto uregulowane zostaną zasady przeprowadzania przez przedsiębiorców akcji promocyjnych i wyprzedaży. Przedsiębiorcy zobowiązani będą oznaczać wcześniejszą cenę towaru objętego promocją, tj. jego najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Z obowiązkiem informacyjnym w zakresie określania ceny towarów bądź usług łączy się również kolejny obowiązek, jaki ma być nałożony na przedsiębiorców, tj. obowiązek informowania konsumentów o indywidualnym dostosowaniu ceny, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeśli przedsiębiorca takie rozwiązanie stosuje. Chodzi tu o sytuacje, w których przedsiębiorcy, na podstawie odpowiednich algorytmów, dostosowują ceny oferowanych towarów czy usług do poszczególnych kategorii konsumentów.

Zupełną nowością wprowadzoną omawianymi przepisami będzie uregulowanie płatności danymi osobowymi. Regulacje te zostaną umieszczone w ustawie o prawach konsumenta. Są to sytuacje, w których konsument w zamian za otrzymanie określonego towaru (np. darmowego zapisu na webinar, czy też darmowego e-booka) płaci nie pieniędzmi – a zgodą marketingową, np. zgodą na zapisanie na newsletter.

Projektowane zmiany obejmują swoim zakresem również internetowe platformy handlowe, tj. serwisy internetowe, na których gromadzone są różnorodne sklepy internetowe, a zakup danego towaru bądź usługi następuje bezpośrednio u danego sprzedawcy. Nowe przepisy wprowadziły definicję pojęcia internetowych platform handlowych, a także uregulowały obowiązki podmiotów prowadzących takie serwisy. Jednym z obowiązków nałożonych na dostawców platform internetowych jest obowiązek informowania konsumentów o tym, czy dany sprzedawca jest przedsiębiorcą czy osobą prywatną. Ma to bowiem istotne znaczenie dla możliwości korzystania przez dokonującego zakupu konsumenta z uprawnień z zakresu rękojmi i gwarancji.

W związku z powyższymi zmianami przedsiębiorcy zmuszeni będą do dokonania audytu procesu zakupowego oraz wprowadzenia zmian w regulaminach sklepu internetowego, udostępnianych formularzach reklamacyjnych, czy też zapisach udostępnionych na stronie internetowej. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy radcy prawnego. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej.

 


Radca prawny Agnieszka Krzewicka

W numerze 13/2022 Monitora Prawniczego wydawanego przez Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Krzewickiego pt. Korzyść z tytułu zwrotu przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 709(15) KC. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym pod linkiem: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/korzysc-ztytulu-zwrotu-przedmiotu-leasingu-wrozumieniu-art709sup15supkc/

Umowa leasingu jest powszechnie zawieraną umową wśród przedsiębiorców, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie na nabycie przedmiotów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Sposób  rozliczenia umowy w przypadku jej rozwiązania z powodu zaległości w płatności rat leasingowych budzi szereg wątpliwości, które zostały szczegółowo omówione w artykule. 

Przy okazji zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usług prawnych dla przedsiębiorców.