Niniejszym wpisem chcielibyśmy rozpocząć serię artykułów dotyczących RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane od dnia 25.05.2018 r. i niesie za sobą gruntowną reformę przepisów o ochronie danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Newsletter, czyli elektroniczny biuletyn rozsyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, to popularny element strategii marketingowych niejednego przedsiębiorcy. Szczególnie chętnie wykorzystują go właściciele sklepów internetowych, gdyż newsletter pozwala na utrzymanie stałego kontaktu z klientem i umożliwia przedstawienia aktualnej oferty produktowej. Klienci zapisani na newsletter tworzą jednocześnie cenną bazę danych osobowych, z której przedsiębiorca może korzystać dla marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług, na co pozwala art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), o ile oczywiście dane te zostały uzyskane i są przetwarzane zgodnie z wymogami tej ustawy.

Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków informacyjnych. Dla właścicieli sklepów internetowych podstawowe znaczenie ma art. 12, który stanowi, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 78, str. 1 z późn. zm.) pozwala na zarejestrowanie unijnego znaku towarowego. Znakiem takim może być jakiekolwiek oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.